עיריית ראשל”צ- אגף רישוי עסקים

עיריית ראשל”צ- אגף רישוי עסקים

שעות פעילות

מנהל: דני מרון
כתובת: הכרמל 20 קומה 3
טלפון מינהלת האגף: 03-9547384
טלפון רכזות רישוי עסקים: 03-9547341, 03-9547343
טלפון מנהל האגף:03-9547308
פקס:03-9547335
קבלת קהל: א’, ד’, ה’ -8:30-13:00 , ב’ – 16:00-18:30

האגף לרישוי ופיקוח על העסקים מהווה ציר המקשר בינך, בעל העסק ובין גורמי הרישוי השונים, תוך הקצאת משאבי אנוש וזמן לזירוז הליכי הרישוי ככל שניתן, ולהקל עליך , בעל העסק בקבלת רשיון העסק.

רשיון לניהול עסק – מהו?
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968, מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ”ה – 1995, בקבלת רשיון לפתיחתו וניהולו.
הרשיון לניהול העסק הינו האישור הניתן ע”י רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.
רשיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים במתאימים להפעלתו התקינה ע”פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

מטרות החוק הן: 
שמירה על איכות נאותה של הסביבה (לרבות תנאי תברואה נאותים) מניעת מפגעים, מטרדים סכנות לשלום הציבור(הבטחה מפני התפרצות ושוד), דאגה לביטחונם של הנמצאים בעסק ובסביבתו, מניעת סכנת מחלות בע”ח וזיהום מקורות המים, וכן הבטחת קיום דיני חוק התכנון והבנייה ודיני שירותי הכבאות.
רשיון מונפק בהתאם לתוכנית עסק המוגשת בעת הגשת הבקשה, ותשלום האגרה.
עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים בהגשת בקשה חדשה במשרדי אגף רישוי ופיקוח עסקים.

מי חייב ברשיון עסק? 
כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים, חייב ברשיון.
בראשל”צ קיימים כ- 3300 – 3000 עסקים טעוני רישוי: מסעדות, אטליזים בתי- קפה, מזנונים ,מאפיות, קיוסקים,בתי מלאכה, מפעלים מכל הסוגים, יצור וממכר מוצרי מזון, רוכלות, מוסכים, מחסנים למיניהם וכד’.
ניתן לעיין בחוק ותקנותיו במשרדי האגף ובאתר האינטרנט שלו.
מחובת רישוי פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, פעוטונים, גני ילדים , ובכללם עסקים שאינם מופיעים בצו רישוי עסקים התשנ”ה (1995)

רשימת עסקים שיש להם רישיון עסק 
חוק רישוי עסקים,תשכ”ח-1968 סיווג עסקים טעוני רישוי הזקוקים לרישיון לצורך הפעלתם
על פי החוק חייב הרישיון להיות מוצג בעסק במקום גלוי ונראה לעין.
מצ”ב רשימה הכוללת עסקים אשר ניתן להם רישיון עסק. הרשימה נכונה לתאריך המצויין בטבלה ומתעדכן מעת לעת.
הרשימה כוללת עסקים ככל שהם ידועים לעירייה, ואין בה כדי להוות תחליף לבדיקה אישית ישירות מול הגורמים מוסמכים באגף רישוי ופיקוח על העסקים לווידוא קיום רישיון עסק לעסק אשר אינו כלול ברשימה זו.

בירורים וחוות דעת מקדמית 
ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי הינה צעד כלכלי רציני.
על כן, מן הראוי לבחון היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לכך עוד לפני קבלת ההחלטה והפנייה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים.
עובדי האגף עומדים לרשות הפונים לשם מתן ייעוץ ומידע.

לפני הגשת בקשה מומלץ לקבל:
הסבר על תהליך הרישוי.
מידת התאמתו של העסק לדיני התכנון והבנייה, ולדרישות נותני האישור הנוספים.
מצבו המשפטי של העסק או של המבנה שבו יפתח.

קבלת חוות דעת מותנית בתשלום אגרה הקבועה בחוק.

לבקשה יש לצרף:
תרשים סביבה בקנ”מ 2500: 1, כמפורט בתקנות שבסימוכין סעיף 12 (א’).
מפה מצבית בקנ”מ 2500: 1 (תרשים מגרש) סעיף 13 ( (א’).
תכנית העסק בקנ”מ 100: 1 סעיף 14 (א’) בבתי אוכל בקנ”מ 50 :1

התכניות יוגשו בגרמושקה אחת בחמישה – שישה עותקים על פי חוק ובהתאם לדרישות האגף לרישוי ופיקוח העסקים.
קבלת חוות דעת מקדמית אינה מהווה היתר או רשיון לפתוח או לנהל עסק.

הגשת בקשה ותוכניות לקבלת רשיון 
הבקשה תוגש בטופס בקשה מיוחד שניתן לקבלו במשרדי האגף בשעות קבלת הקהל.
הבקשה תוגש ע”י המבקש או באמצעות המתכנן אשר הכין את תכנית העסק בצירוף ייפוי כח מבעל העסק.
לטופס יש לצרף:
צילום – חוזה שכירות, או חוזה קנייה, או מסמך טאבו או זיכרון דברים, או תצהיר מעו”ד בנושא הנכס, ע”ש החברה או השותפות.
מס’ חשבון ארנונה (מס’ הנכס ומס’ המשלם).
צילום תעודה מרשם החברות או השותפות (חברה/שותפות בלבד).
מסמך מעו”ד או רו”ח, שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) בפירוט שם ותעודת זהות (חברה/שותפות בלבד).
חמש – שש תכניות הנדסיות (העתקות שמש גרמושקות) חתומות ע”י בעל מקצוע מוסמך,רשום ומורשה כחוק (כגון: מהנדס,הנדסאי בנין ואדריכל) שתכלולנה את הפרטים:
גוש, חלקה, כתובת העסק, שם /שמות מנהלי העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק.
תרשים סביבה בקנ”מ 2500: 1
תרשים מגרש בקנ”מ 2500: 10 ( (מפה מצבית)
תכנית העסק בקנ”מ 1:100
בבתי אוכל יש לשרטט את המטבח על כל הציוד, פריסתו, ומיקום הקבועות הסניטריות, חדר אוכל, חדרי שירות והמחסן.

רשות הרישוי ו/או נותן האישור רשאים לדרוש מהמבקש, הגשת פרטים נוספים שיכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.
הם רשאים לדרוש ממגיש הבקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

מתי להגיש בקשה לקבלת רשיון? 
בעת פתיחת עסק חדש.
במידה וחל שינוי בעסק או בבעליו חלה חובת הגשת בקשה חדשה, כמפורט להלן:
הגדלה או הקטנת השטח.
שינויים פיזיים פנימיים וחיצונים במבנה העסק.
תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפריטים.
שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות, וכד’…

סגירת עסק – מחייבת מתן הודעה לרכזי הרישוי באגף.

הליך הטיפול בבקשה לרשיון עסק : 
לאחר אישור התוכנית ע”י הגורם המוסמך, הגשת המסמכים ותשלום האגרה, ייפתח תיק רישוי לעסק. קבלת הבקשה ומסמכיה אינה מהווה תחליף לרשיון.
תחילה יש לקבל הסכמת נותני האישור המוגדרים בחוק ובתקנותיו.
הפנייה תיעשה באמצעות רשות הרישוי, לאחר הגשה לרשיון. אישורם של הנותנים מותנה ע”פ רוב במילוי דרישותיהם ובהתאם העסקים לדרישות החוק.
הרשיון יונפק רק לאחר שיתקבל אישורם.

נגישות