הצבת שולחנות במדרכה

הצבת שולחנות במדרכה

היתר להציב שולחנות וכסאות בשטח המדרכה יינתן לבתי אוכל בלבד עפ”י חוק העזר (שמירת הסדר והניקיון ה’תשמ”ה, וטעון חידוש מדי שנה).
בקשה להיתר כסאות תוגש בצירוף תרשים, ב-4 עותקים על פי ההנחיות.
ההיתר יוצא לאחר בדיקת התאמת הבקשה להנחיות, בדיקה בשטח, ובתיאום עם אגף הפיקוח העירוני.
ההיתר טעון תשלום אגרה שתחושב עפ”י השטח המבוקש.

א’. הנחיות להצבת כסאות ושולחנות ולהגשת הבקשה.

‫תנאים הכרחיים לאישור בקשה להיתר כסאות ושולחנות:‬
1. סוג העסק – בית אוכל והעסק הגיש בקשה לרישיון, מתנהל כבית אוכל ומכין מזון לצרכי הגשה במקום.
2. לעסק שירותים בלעדיים.
3. רישיון עסק או הליך רישוי תקין.
4. רוחב המדרכה 4 מטר לפחות ונשמר מעבר חופשי להולכי רגל ברוחב 2.5 מטר לפחות. בכל מקרה רוחב ההיתר המרבי לא יעלה על
מחצית רוחב המדרכה.
5. במידה ובחזית העסק ישנה קולונדה (מדרכה המקורה ע”י הקומה שמעליה) – ישמר מעבר חופשי להולכי רגל של 2 מטר לפחות בצמוד
לחזית העסק מתחת לקולונדה, בנוסף ל-2.5 מטר לפחות משפת הכביש.
6. חריגה לחזית עסק שכן חייבת בהסכמתו.
7. במרכזים מסחריים או בשטחים ציבוריים שבניהול מרכזי יש לצרף את הסכמת הנהלת המקום לפריסה המוצעת.
8. הגשת בקשה להיתר בצרוף תכנית על פי ההנחיות.
‫‬

ב’. פירוט הנחיות להכנת תרשים להצבת שולחנות וכסאות:

1. התרשים: יהיה על דף נייר בגודל 4 Aבקנה מידה 1:50 או 1:100 בעסק גדול (ויוגש ב-4 עותקים ביחד עם הבקשה להיתר).
2. התרשים יכלול:
‫* פרטי העסק: מס’ תיק רישוי, שם העסק, סוג העסק, כתובת, גודל השטח המבוקש במ”ר.‬
* תיאור מפורט של המדרכה בחזית העסק ו-2 העסקים הסמוכים (לרבות חזיתות העסקים), כניסות וכיווני פתיחת הדלת לעסקים, מכשולים
כגון: עצים, תמרורים, שילוט, טלפון ציבורי, תחנות אוטובוס וכו’, מיקום מעברי חציה, סימון שפת הכביש, סימון חנייה על המדרכה.
* תיחום השטח המבוקש להצבת שולחנות וכסאות תוך פירוט מידות אורך ורוחב השטח המבוקש, מרחקים עד למכשולים, לשפת הכביש
ולחזית העסק.
* ‫ציון מיקום האדניות, סוגם, צבעם, סוג הצמחייה ושיטת ההשקיה (ידני או טפטפות) או ציון גדר דקורטיבית במקום אדניות, עיצוב הגדר ‬
חייב באישור מוקדם של רשות הרישוי.
* ‫בעסק פינתי יש לכלול בתרשים את 2 חזיתות העסק, לרבות סימון רמזורים ומעברי חצייה.‬
* תרשים סביבה סכמתי, ללא קנה מידה, לסימון מיקום העסק.

ג’. אופן התיחום:

1. שטח הכיסאות והשולחנות שאושר יתוחם בקו לבן ברוחב 1-1.5ס”מ ע”ג המדרכה. במקומות בעלי ייחוד יתוחם השטח ע”י סימון הפינות
בלבד או לפי הנחיות מיוחדות של רשות הרישוי. יודגש כי האדניות יוצבו בתוך השטח המתוחם ע”י הקו הלבן.
2. התיחום יבוצע ע”י העירייה או ע”י בעל העסק לאחר שהבקשה אושרה עקרונית ובעל העסק קיבל אישור ותוכנית הצבת כסאות מאושרת  לסימון.
3. האדניות יוצבו בצורת האות “ח” כך שהפתח לכיוון העסק ימצא פנוי, יש לשמור מרווח המאפשר מעבר בין האדניות (עד 60 ס”מ).
במקרים בהם השטח אינו מרובע, יוצבו אדניות/גדר דקורטיבית על פי צורת השטח המאושר. גובה הצמחייה יהיה אחיד ויוגבל כך שלא
יסתיר עסקים שכנים.

ד’. סוגי האדניות/ עציצים:

1. סוג החומר: אדניות פלסטיק קשיחות בגוון לבן או חום, אדניות בטון בציפוי גרנוליט, אדניות חרס צבועות בגוון חום.
אין לערב צבעים באותו בית עסק. צבעים וחומרים חריגים חייבים באישור.
2. גודל האדניות:
מלבניות במידות:
אורך: 50-80 ס”מ.
רוחב: 25-40 ס”מ.
גובה מכסימלי: 30-50 ס”מ.
עגולות במידות:
קוטר: 45-65 ס”מ.
עומק: 30-50 ס”מ.
‫הערה: ניתן לשלב בין אדניות לעציצים כך שהעציצים יוצבו בפינות. האדניות יוצבו בגובה אחיד ובצורה מסודרת. ‬

נגישות