רשימת עסקים טעוני רישוי

רשימת עסקים טעוני רישוי

טור א’

מספר סידורי בצו

טור ב’

תיאור העסק טעון רישוי

טור ג’

מטרות הרישוי (בנוסף לחובת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה ולשירותי הכבאות)

1

המשרד לאיכות הסביבה

2

משטרה

3

משרד העבודה

4

משרד החקלאות

5

משרד הבריאות

חיקוק אחר/ תוקף הרשיון/ תאריך עדכון אחרון

הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים

(a/b)-בטיפול  המשרד לאיכה”ס

(c)-בטיפול יחידה עירונית לאיכה”ס

מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות

הבטחת בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו

מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות

הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים

חובת אישור העסק ע”י גורם הנוסף למטרות הרישוי לפי חיקוק אחר/תוקף הרשיון(לצמיתות; שנה, 3 או 5 שנים)/מועד עדכון אחרון של הפריט בצו

קבוצת רישוי 1 – בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

1.1

בית מרקחת למעט בקופת חולים, כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ה’תשנ”ד-1994 ולמעט בבית חולים כמשמעותו בסעיף 24 (ב’) לפקודת בריאות העם, 1940, והרשום לפי סעיף 25 לפקודה האמורה

+

+

5 שנים/                   25 בספטמבר 2003 (תיקון התשס”ד-2003)

1.2
חומרים ותכשירים קוסמטיים, תמרוקים

1.2 א’

ייצורם

+ (a/b)

+

5 שנים

1.2 ב’

אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

+

5 שנים

1.3

חומרים ותכשירים רפואיים לרבות חומרי גלם, וכן-למעט לענין פרט משנה ג’-אבזרים ומכשירים רפואיים וכל חומר או פריט הנלווה לשימוש בהם (תיקון השס”ג-2003, 4 בפברואר 2003)

1.3 א’

ייצורם

+ (a/b)

+

+

5 שנים

1.3 ב’

איחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

+

+

5 שנים

1.3 ג’

מכירתם או חלוקתם

+

+

5 שנים

1.4
טיפולים לא רפואיים בגוף האדם (בהתאם לתנאים מיוחדים של לשכת הבריאות ת”א מיום 24/11/2002, לעסק מסוג זה ששטחו גדול מ-30 מ”ר, לפחות תא שירותים אחד יסומן בתוך כותלי העסק ויותקן בו כיור לרחיצת ידיים)

1.4 א’

טיפולי יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור

+

3 שנים

1.4 ב’

מספרה

+

3 שנים

1.4 ג’

כתובות קעקוע-מקום לעשייתן (כאמור בסעיף 2ז לחוק רישוי עסקים; לרשיון העסק חובה להוסיף תנאים לעניין “הסכמה” לפי סעיף 2ז(ד) בחוק)

+

3 שנים/                   3 ביוני 2002

1.4 ד’

סאונה

+

3 שנים

1.4 ה’

מכון עיסוי למעט במרפאות ובתי חולים כמשמעותם בפרט 1.1

[+]

3 שנים/                   4 בפברואר 2003

1.4 ו’

ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

+

לצמיתות

1.5 א’

מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיותלמעט בדיקות שמקורן בבני אדם, בדיקות ללא הרס

+ (C)

+

+

5 שנים

1.5 ב’

מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

+ (C)

+

+

5 שנים

1.6

מעבדה רפואית-מעבדה לבדיקות בדגימות שמקורן בבני אדםלמעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת העם, 1940, בבית חולים או בקופת חולים כמשמעותם בפרט 1.1

+

3 שנים/                   4 בפברואר 2003

1.7

מעבדת שיניים

[+] (C)

לצמיתות

1.8

חדר מתים למעט בבית חולים כמשמעותו בפרט 1.1
+

לצמיתות

קבוצת רישוי 2 – דלק ואנרגיה

2.1
גז כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ”ט-1989 (תיקון השס”ג-2003, 4 בפברואר 2003)

2.1 א’

מילוי מכלים ומכליות

+ (a/b)

+

+

מינהל הגז/לצמיתות

2.1 ב’

איחסונו       למעט לצריכה עצמית כהגדרתה בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ”ט-1989

+ (a/b)

+

+

מינהל הגז/לצמיתות

2.1 ג’

מכירתו, חלוקתו

+

מינהל הגז/לצמיתות

2.1 ד’

שינועו

+

מינהל הגז/לצמיתות

2.1 ה’

תיקון מכלים

+ (a/b)

+

מינהל הגז/לצמיתות

2.1 ו’

חניון למכליות

+ (a/b)

+

לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

2.2
דלק לסוגיו (תיקון השס”ג-2003, 4 בפברואר 2003)

2.2 א’

תחנת דלק ותדלוק

+ (a/b)

+

+

[+]

לצמיתות

2.2 ב’

בית זיקוק

+ (a/b)

+

+

[+]

לצמיתות

2.2 ג’

שינועו

+ (a/b)

+

משרד התחבורה/ לצמיתות

2.2 ד’

איחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל”ז-1976

+ (a/b)

+

+

[+]

לצמיתות

2.2 ה’

מסופי דלק

+ (a/b)

+

+

לצמיתות

2.2 ו’

מקום אחר למכירתו

+ (C)

+

+

לצמיתות

2.2 ז’

חניון למכליות דלק

+

לצמיתות

2.3
פחם לסוגיו

2.3 א’

הכנתו, עיבודו

+ (a/b)

+

לצמיתות

2.3 ב’

אחסנתו לשימוש תעשייתי או יצור חשמל

+ (C)

+

לצמיתות

2.3 ג’

שינועו במסועים

+ (a/b)

+

לצמיתות

2.4

תחנת כח

+ (a/b)

+

לצמיתות

 

קבוצת רישוי 3 – חקלאות ובעלי חיים

3.1

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

+ (a/b)

+

+

לצמיתות

3.2
בעלי חיים לרבות ימייים

3.2 א’

גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

+ (a/b)

+

לצמיתות

3.2 ב’

הצגתם, מכירתם

+

לצמיתות

3.2 ג’

חניטתם

+

לצמיתות

3.2 ד’

הפקת זרימה, הזרעה מלאכותית

+

+

לצמיתות

3.2 ה’

מתן שירותי חיטוי, טילוף, כריתת קרניים, הדברת טפילים חיצוניים

+ (C)

+

לצמיתות

3.2 ו’

מספרה

+

לצמיתות

3.2 ז’

הובלתם

+ (C)

+

לצמיתות

3.3
הדברה

3.3 א’

הדברה תברואית

+ (C)

לצמיתות

3.3 ב’

הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בדרך אחרת

+ (a/b)

+

+

לצמיתות

3.3 ג’

ניקוי כלים המשמשים להדברה לרבות כלי טיס ושינוע

+ (a/b)

[+]

לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

3.4
חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי

3.4 א’

ייצורם

+ (a/b)

+

+

לצמיתות

3.4 ב’

אריזתם, אחסנתם

+ (C)

+

+

לצמיתות

3.4 ג’

מכירתם

+ (C)

לצמיתות

3.5
מזון לבעלי חיים

3.5 א’

ייצורו, עיבודו

+ (a/b)

+

+

לצמיתות

3.5 ב’

איחסונו

+

לצמיתות

3.5 ג’

אריזתו

+

לצמיתות

3.5 ד’

הובלתו/חלוקתו

+

לצמיתות

3.5 ה’

מכירתו

+

לצמיתות

3.6

פסדים (כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ”א-1981) ובכלל זה פסדים של בעלי חיים ופרשיהם

3.6 א’

איסופם, הובלתם

+ (C)

+

לצמיתות

3.6 ב’

עיבודם

+ (a/b)

+

לצמיתות

3.6 ג’

מכירתם

+

לצמיתות

3.7
תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי

3.7 א’

ייצורם

+ (a/b)

+

+

5 שנים

3.7 ב’

איחסונם

+

+

5 שנים

3.7 ג’

מכירתם או חלוקתם למעט בתי מרקחת

+

+

5 שנים

קבוצת רישוי 4 – מזון

4.1
ביצים

4.1 א’

ריכוזן, מיונן ואיחסונן

+

+

3 שנים

4.1 ב’

עיבודן

+

+

3 שנים

4.1 ג’

מדגרה

+

לצמיתות

4.1 ד’

הובלתן

+

+

לצמיתות

4.2

בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו (למעט עסק כמפורט בפרט 4.6)

4.2 א’

מסעדה, בית קפה (בהתאם לתנאים מיוחדים של לשכת הבריאות ת”א מיום 24/11/2002, למסעדה יתווספו תנאים ל”יישון בשר במסעדות”) למעט מטבח וחדר אוכל במוסד חינוכי המשמש את חניכי המוסד בלבד

+

3 שנים/2ביוני 2004 (החלטת ועדה בינמשרדית)

4.2 ב’

בית אוכל אחר

[+]

+

3 שנים/                   4 בפברואר 2003

4.2 ג’

הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו למעט הסעדה כמשמעותה בפרט 4.6 ה’

+

3 שנים/                   4 בפברואר 2003

4.3

בית קרור

4.3 א’

לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

+ (C)

+

+

3 שנים

4.3 ב’

למזון אחר ומרכיביו

+ (C)

+

3 שנים

4.4

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם

4.4 א’

איסופם

+

+

3 שנים

4.4 ב’

פירוקם

+

+

3 שנים

4.4 ג’

עיבודם

[+]

+

+

3 שנים

4.4 ד’

אריזתם

+

+

3 שנים

4.4 ה’

איחסונם

+

+

3 שנים

4.4 ו’

גירומם

+

+

3 שנים

4.5

חלב גלמי

4.5 א’

תחנת איסוף

+

+

3 שנים

4.5 ב’

הובלתו

+

+

משרד התחבורה/     3 שנים

4.6

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם

4.6 א’

ייצורו, עיבודו

+ (a/b)

+

לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

4.6 ב’

אריזתו

+

לצמיתות

4.6 ג’

איחסונו

+

לצמיתות

4.6 ד’

הובלתו, הפצתו או חלוקתו

+

משרד התחבורה/ לצמיתות

4.6 ה’

הסעדה (קיטרינג) כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לעסקים לייצור מזון), התשל”ב-1972

+

שנה אחת

4.7

מזון לרבות משקאות – מכירתו

4.7 א’

קיוסק

[+]

לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

4.7 ב’

מרכול מכירת פירות וירקות, מכולת, סופרמרקט, מקום אחר למכירת מזון (בהתאם לתנאים מיוחדים של לשכת הבריאות ת”א מיום 24/11/02, עסק למכירת מצרכי מזון יעמוד בדרישות “התנאים המיוחדים למקומות למכירת צרכי מכולת”; בהתאם לתנאים מיוחדים של לשכת הבריאות ת”א מיום 24/02/03, למעדניה יתווספו תנאים ל”מעדניה-מכירת מוצרי מזון מוכנים”)

+

לצמיתות

4.7 ג’

איטליז מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים (מכירת בשר קפוא חייבת ברשיון לפי פריט 4.7 ב’)

+

+

שנה אחת

4.8

משקאות משכרים(כהגדרתם בסעיף 2 (ב) לחוק רישוי עסקים) הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

+

[+]

שנה אחת/                    4 בפברואר 2003

קבוצת רישוי 5 – מים ופסולת

5.1
אשפה ופסולת (תיקון השס”ג-2003, 4 בפברואר 2003)

5.1 א’

תחנת מעבר לאיסוף

+ (a/b)

[+]

לצמיתות

5.1 ב’

איסופה, הובלתה, מיונה(לרבות מקום ניהול או השליטה על העסק לרבות משרד)

+ (a/b)

[+]

לצמיתות

5.1 ג’

עיבודה, ניצולה, מיחזורה

+ (a/b)

[+]

לצמיתות

5.1 ד’

אתר לסילוקה

+ (a/b)

[+]

לצמיתות

5.1 ה’

אתר לסילוקה שמסלקים בו גם פסדים

+ (a/b)

+

[+]

לצמיתות

5.1 ו’

שריפתה

+ (a/b)

[+]

לצמיתות

5.2

מי שתייה-מתקן להפקתם וטיפול בהם

[+] (C)

+

+

3 שנים

5.3
שפכים

5.3 א’

איחסונם

+ (a/b)

+

5 שנים

5.3 ב’

עיבודם, טיהורם

+ (a/b)

+

5 שנים

5.3 ג’

הובלתם(לרבות מקום ניהול או השליטה על העסק לרבות משרד)

+ (a/b)

+

5 שנים/                   4 בפברואר 2003

קבוצת רישוי 6 – מסחר ושונות

6.1
אחסנה

6.1 א’

מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מ”ר ומעלה בין מקורה ובין שאינו מקורהלמעט מחסן הצמוד לחנות מכירה קמעונית ומשרת אותה

לצמיתות

6.1 ב’

מחסן רישוי למעט מחסן לתצוגת רכב כמשמעותם בפקודת המכס (נוסח משולב) ובתקנות המכס, התשכ”ב-1965

+

לצמיתות

6.2

חנות ששטח המכירה הוא 500 מ”ר לפחות

+

לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

6.3

מטבעות ומדליות – מקום למכירתם שערך הפריטים בו עולה על 200,000 ₪

+

לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

6.4

מכבסה, ניקוי יבש לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבנין מגורים לשימוש הדיירים

+ (C)

[+]

לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

6.5
מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים ולרבות רכיביהם

6.5 א’

מקום למכירתם או איחסונם שערך המכשירים בו הוא 200,000  ₪ לפחות

+

לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

6.5 ב’

ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים

+ (a/b)

+

לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

6.6

מכשירי חשמל ואלקטרוניקה – מקום לתיקונם ששיטחו 25 מ”ר לפחות

לצמיתות

6.7

פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים – מקום למכירתם

לצמיתות

6.8

קניון הכולל 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ”ר לפחות; לעניין זה “בתי עסק”-למעט משרדים(תיקון השס”ג-2003, 4 בפברואר 2003)

6.8 א’

ניהולו

+ (C)

+

+

שנה אחת

6.8 ב’

עסק המצוי בקניון למעט עסק המצוי בקניון טעון רישוי לפי פריט 6.8 א’ (כל עסק המצוי בקניון ללא חברת ניהול)

[+] (C)

+

+

שנה אחת

6.9

רוכלות (כהגדרתה בסעיף 2א(ו) לחוק רישוי עסקים ובכפוף להוראות חוק העזר לבת-ים (רוכלים), התשמ”ג-1983)

6.9 א’

רוכלות מזון

+

+

שנה אחת

6.9 ב’

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת זו

אישור משטרה ואישורים נוספים לפי הפריט המתאים בתוספת זו לסוג הרוכלות

שנה אחת

6.9 ג’

רוכלות אחרת

+

שנה אחת

6.10

שליחויות – שירותי שליחות באמצעות כלי רכב

6.10 א’

שליחות מזון

[+]

לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

6.10 ב’

שליחות אחרת

לצמיתות

6.11

תקליטים, קלטות וכד’ – מקום למכירתם שמושמעת בו מוסיקה שלא באמצעות אוזניות

לצמיתות

6.12

עסק של אביזרי מין (כהגדרתם בסעיף 2ה(ב) לחוק רישוי עסקים)

6.12 א’

מקום למכירתם או השכרתם

[+]

לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

6.12 ב’

מקום הצצה של מעשה מיני

[+]

לצמיתות

קבוצת רישוי 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט

7.1

אירוח ולינה

7.1 א’

בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו”ב

[+] (C)

+

+

3 שנים (בתנאי הרשיון תתווסף חובת המצאת אישור כיבוי, משטרה, בריאות מדי שנה; הוספת תנאי משרד הבריאות למניעת גידול ליגיונלה)/                  21 במרץ 2002

7.1 ב’

השכרת חדרים על בסיס יומי או שבועי כשמספר החדרים עולה על שלושה

[+]

+

5 שנים

7.1 ג’

בית אבות

[+] (C)

+

3 שנים

7.1 ד’

השכרת חדרים על בסיס חודשי המלווה במתן שירותים נלווים לשוכרים כשמספר החדרים עולה על ארבעה

+

5 שנים

7.2

גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

+ (C)

+

לצמיתות

7.3

כרטיסים לעינוג ציבורי-מכירתם

הפריט בוטל לחלוטין בתיקון התשס”ג-2003 (4 בפברואר 2003)

7.4
מים ונופש

7.4 א’

בריכת שחיה

+

+

אישור הכרזה על הבריכה של קצין מחוז משרד הפנים/  3 שנים (בתנאי הרשיון תתווסף חובת המצאת אישור כיבוי, משטרה, בריאות מדי שנה)/           21 במרץ 2002

7.4 ב’

פארק מים, מגלשות מים

+

+

שנה אחת

7.4 ג’

ג’אקוזי

+

שנה אחת

7.4 ד’

מקווה

+

5 שנים

7.4 ה’

בית מרחץ, מרחצאות

+

5 שנים

7.5

מכון כושר (כהגדרתו בסעיף 2ד(ג) לחוק רישוי עסקים) למעט מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כמשמעותם בחוק הספורט, התשמ”ח-1988, או בידי מוסד חינוכי לרבות מוסד להשכלה גבוהה

מפקח על הספורט במינהל הספורט/ לצמיתות (ברשיון יתווספו תנאים המחייבים את המכון למלא אחר הוראותיו של חוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח), תשנ”ד-1994)

7.6

משחקים (כהגדתם בסעיף 2ב(ב) לחוק רישוי עסקים)מקום לעריכתם וכאמור בהוראות עיריית בת-ים מיום 27.12.2000 שפורסמו בק”ת חש”ם 651         (8.5.2002)

+

הוראות בעניין רישוי עסקים לעריכת משחקים בתחום עיריית בת-ם/

שנה אחת

(שימוש חורג המוגבל ל-3 שנים בלבד)

7.7
עינוג ציבורי (כהגדרתו בסעיף 3 (ג) לחוק רישוי עסקים)

7.7 א’

מקום לעריכת מופעים וירידים (כפוף להנחיות משרד הבריאות מיום 15 בינואר 2004)

+

+

שנה אחת

7.7 ב’

קולנוע, תיאטרון

+

+

שנה אחת

7.7 ג’

קרקס

+

+

+

שנה אחת

7.7 ד’

אצטדיון, אולם ספורט        למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

+

+

שנה אחת

7.7 ה’

אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמיים  (כפוף להנחיות משרד הבריאות מיום 15 בינואר 2004)

+

+

שנה אחת

7.7 ו’

דיסקוטק

+

+

שנה אחת

7.7 ז’

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע (כפוף להנחיות משרד הבריאות מיום 15 בינואר 2004)

+

+

שנה אחת

7.7 ח’

כלי שייט המשמש לעינוג ציבורי

+ (a/b)

+

+

משרד התחבורה/     3 שנים

7.7 ט’

מקום אחר לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

[+]

+

+

שנה אחת

7.8

קייטנה (כהגדרתה בסעיף 2ג(ג) לחוק רישוי עסקים), מחנה נוערלמעט “קייטנת המשך” כמשמעותה בצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ”ח-1998

+

משרד החינוך/     שנה אחת

7.9
שמחות וארועים (בעסקים מסוג זה קיימת חובת התקנת מד רעש כאמור בסעיף 2ו לחוק רישוי עסקים)

7.9 א’

אולם שמחות

+

+

3 שנים (בתנאי הרשיון תתווסף חובת המצאת אישור כיבוי, משטרה, בריאות מדי שנה)/                  28 ביולי 2002

7.9 ב’

גני ארועים

+

+

3 שנים (בתנאי הרשיון תתווסף חובת המצאת אישור כיבוי, משטרה, בריאות מדי שנה)/                    28 ביולי 2002

7.10
שעשועים

7.10 א’

מתקני שעשועים (לרבות אתרים ל”פיינטבול”)

+

שנה אחת/

קיום תנאי משטרה מיום 9 ביולי 2003 למשחקי “פיינטבול”

7.10 ב’

לונה פארק

+

שנה אחת

7.10 ג’

מקום אחר לעריכתם

+

שנה אחת

קבוצת רישוי 8 – רכב ותעבורה

8.1

בית ספר לנהיגה (לרבות מקום ניהולו והשליטה על העסק לרבות משרד)

משרד התחבורה/ לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

8.2

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה, או בכל דרך אחרת וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

+

משרד התחבורה/ לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

8.3
הובלה

8.3 א’

כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך אחרים

+

שנה אחת

8.3 ב’

הובלה אחרת וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

משרד התחבורה/     3 שנים/                    4 בפברואר 2003

8.4
הסעת נוסעים

8.4 א’

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

+ (C)

+

משרד התחבורה/ לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

8.4 ב’

תחנת אוטובוסים מרכזית, מסוף נוסעים

+ (C)

+

משרד התחבורה/   לצמיתות

8.4 ג’

תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

+

משרד התחבורה/ לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

8.5
כלי טיס לסוגיהם

8.5 א’

ייצורם, תיקונם, שיפוצם

+ (a/b)

+

משרד התחבורה/   לצמיתות

8.5 ב’

השכרתם

+ (C)

לצמיתות

8.6
כלי רכב

8.6 א’

מכירתם, השכרתם, תיווך בהם

משרד התחבורה/   לצמיתות

8.6 ב’

חניון ששטחו מעל 500 מ”ר

+ (C)

+

שנה אחת

8.6 ג’

רחיצתו

+ (C)

לצמיתות

8.6 ד’

התקנת אביזרים בולרבות מערכות קול ואזעקות

[+] (C)

לצמיתות

8.6 ה’

חניון ששטחו קטן מ-500 מ”ר      אם הכניסה אליו מותנית בתשלום

[+] (C)

שנה אחת

8.7
כלי רכב, ציוד מכני הנדסי כבד – חלקים משומשים

8.7 א’

מכירתם, אחסנתם

+

משרד התחבורה/ לצמיתות

8.7 ב’

פירוקם מהרכב

+ (C)

+

משרד התחבורה/ לצמיתות

8.8
כלי שייט

8.8 א’

השכרתם

[+]

לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

8.8 ב’

אחסנתם

לצמיתות

8.8 ג’

מעגן

+ (a/b)

+

לצמיתות

8.8 ד’

ייצורם, תיקונם, שיפוצם

+ (a/b)

+

משרד התחבורה/ לצמיתות

8.9

מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב וחלקיו לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי

8.9 א’

מכונאות כללית

+ (C)

+

משרד התחבורה/לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

8.9 ב’

חשמלאות

[+] (C)

משרד התחבורה/לצמיתות

8.9 ג’

פחחות וצביעה

+ (C)

+

משרד התחבורה/לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

8.9 ד’

תיקון תקרים

[+] (C)

משרד התחבורה/לצמיתות

8.9 ה’

זגגות

משרד התחבורה/לצמיתות

8.9 ו’

טיפול אחר ברכב

[+] (C)

משרד התחבורה/לצמיתות

8.10
ציוד מכני הנדסי כבד

8.10 א’

מכירתו, השכרתו

לצמיתות

8.10 ב’

מתן שירות באמצעותו

+ (C)

לצמיתות

8.10 ג’

תיקונו, אחזקתו

+ (C)

לצמיתות

8.11

רכבל

+

משרד התחבורה/לצמיתות

קבוצת רישוי 9 – שירותי שמירה ואבטחה

9.1
כלי נשק ותחמושת

9.1 א’

מכירתם, תיקונם, אחסנתם

+

שנה אחת

9.1 ב’

מטווח ירי

+ (C)

+

שנה אחת

9.2
כספות או מנעולי בטחון בעלי מספר בריחים, מנעולים להתקנה בכספות

9.2 א’

ייצורם

+ (a/b)

+

לצמיתות

9.2 ב’

התקנתם

+

לצמיתות

9.2 ג’

מכירתם

+

לצמיתות

9.2 ד’

אחזקתם

+

לצמיתות

9.3
ציוד אזעקה והתרעה למעט בכלי רכב

9.3 א’

התקנתו

+

לצמיתות

9.3 ב’

אחזקה ותיקון

+

לצמיתות

9.4

שירותי שמירה ואיתור – מוקד בקרה אלקטרוני

+

לצמיתות

קבוצת רישוי 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

10.1
אבני חן, יהלומים

10.1 א’

ליטושם, עיבודם

+ (C)

+

+

לצמיתות

10.1 ב’

מקום למכירתם שערך הפריטים בו מעל 200,000 ש”ח

+

לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

10.2
אבנים, מחצבים, מינרלים

10.2 א’

מחצבה או מכרה

+ (a/b)

+

לצמיתות

10.2 ב’

גריסתם, עיבודם

+ (a/b)

+

לצמיתות

10.2 ג’

מסוף או מסוע לשינועם

+ (a/b)

+

לצמיתות

10.3

בית דפוס

+ (a/b)

לצמיתות

10.4
טכסטיל, דברי הלבשה

10.4 א’

ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

+ (a/b)

+

לצמיתות

10.4 ב’

גזירה, תפירה

+

לצמיתות

10.4 ג’

גיהוץ

לצמיתות

10.5

יצור דברי הנעלה

[+] (C)

לצמיתות

10.6
דשנים

10.6 א’

ייצורם

+ (a/b)

+

לצמיתות

10.6 ב’

איחסונם

+ (C)

+

לצמיתות

10.7
חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת ומוצריהם

10.7 א’

הכנתם, ייצורם, עיבודם

+ (a/b)

+

לצמיתות

10.7 ב’

איחסונם, מכירתם

[+] (C)

לצמיתות

10.8
חומרי חיטוי או ניקוי

10.8 א’

ייצורם, אריזתם

+ (a/b)

+

לצמיתות

10.8 ב’

איחסונם שלא לצורך מכירה במקום

+ (C)

+

לצמיתות

10.8 ג’

מכירתם בסיטונאות

[+] (C)

לצמיתות

10.9

חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שלא פורטו במקום אחר בתוספת זו -ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו

+ (a/b)

+

לצמיתות

10.10
חומרים מסוכנים, לקיחים, רעילים או רדיואקטיבים (תיקון השס”ג-2003, 4 בפברואר 2003)

10.10 א’

ייצורם, עיבודם, מיחזורם

+ (a/b)

+

[+]

לצמיתות

10.10 ב’

איחסונם

+ (C)

+

[+]

לצמיתות

10.10 ג’

מכירתם

+ (C)

[+]

לצמיתות

10.10 ד’

איסופם, שינועם

+ (a/b)

[+]

לצמיתות

10.10 ה’

טיפול באריזות משומשות

+ (a/b)

[+]

לצמיתות

10.10 ו’

שריפתם או סילוקם בכל דרך אחרת

+ (a/b)

[+]

לצמיתות

10.11

חומרי נפץ (כהגדרתם בחוק חומרי נפץ ה’תשי”ד-1954), מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די נור(תיקון ה’תשס”ג-2003, 4 בפברואר 2003)

10.11 א’

ייצורם, עיבודם, פיתוחם

+ (a/b)

+

שנה אחת

10.11 ב’

מכירתם, אחסנתם, אריזתם

+ (C)

+

שנה אחת

10.11 ג’

שינועם, הובלתם, איסופם

+

לצמיתות

10.11 ד’

השמדתם, מיחזורם, הנצלתם

+ (a/b)

+

לצמיתות

10.11 ה’

אתר להשמדתם

+ (a/b)

+

לצמיתות

10.11 ו’

בחינתם, אתר לבחינתם

+ (a/b)

+

לצמיתות

10.12

כריכיה

לצמיתות

10.13

מרפדיה

לצמיתות

10.14
מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי רכיב מתכתי, גורטאות מתכת

10.14 א’

יצורם, יציקתם, ציפויים, נקויים, צביעתם

+ (a/b)

+

לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

10.14 ב’

פחחות, למעט פחחות רכב

לצמיתות

10.14 ג’

מסגריה

[+] (C)

לצמיתות

10.14 ד’

ייצור שלטים

[+] (C)

לצמיתות

10.14 ה’

אחסנת מתכת

[+] (C)

לצמיתות

10.14 ו’

עיבודם, הרכבתם

+ (a/b)

+

לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

10.15
סיד

10.15 א’

שריפתו

+ (a/b)

+

לצמיתות

10.15 ב’

כיבויו

+ (C)

לצמיתות

10.15 ג’

מכירתו

לצמיתות

10.16
עץ

10.16 א’

עיבודו

+ (a/b)

+

לצמיתות

10.16 ב’

יצור מוצריו, צביעתם, ציפויים

+ (C)

+

לצמיתות

10.16 ג’

אחסונו ומכירתו

לצמיתות

10.16 ד’

מקום שעיקר עיסוקו מכירת רהיטים

לצמיתות

10.17
פוך, נוצות

10.17 א’

ניקויים, עיבודם

+ (a/b)

לצמיתות

10.17 ב’

ייצור מוצריהם

[+] (C)

לצמיתות

10.18
שרברבות

10.18 א’

בית מלאכה

לצמיתות

10.18 ב’

מקום לאיחסון ציוד שרברבות

לצמיתות

10.19
תכשיטים

10.19 א’

ייצורם, עיבודם

+ (a/b)

+

לצמיתות

10.19 ב’

מקום למכירתם שערך הפריטים בו מעל 200,000 ש”ח

+

לצמיתות/                    4 בפברואר 2003

נגישות